Page 4 - My FlipBook
P. 4

Kopertina: P e tra q K o le vica
  R edaktore teknike: A d rian a M atraku

        Botnes: Fatmir Toçi

Në botimin e këtij libri ndihmoi edhe Fondacioni
         për Kulturën dhe Artet
             "Fan Noli"

          © Copyright 1997: A lltori
       SHTËPIA BOTUESE TOENA

         Rr. "M. Gjollesha", K.Postare 1420
                 TIRANE

              Tel.: (042) 401 16; 401 17
               Tel-Fax: (042)272 32
   1   2   3   4   5   6   7   8   9